• Eesti

Saaremaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

ETEA uudised, Uncategorized - Tuul June 16, 2020

Saaremaa Vallavolikogu algatas 27. septembri 2018. a otsusega nr 1-3/96 Saaremaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Üldplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamiseks ja planeeringuala hõlmab kogu Saaremaa valla haldusterritooriumi 2718 km2 suurusel alal.

Üldplaneeringu eesmärgiks on Saaremaa ruumilisel planeerimisel piirkondade iseloomujoonte välja toomine, hoidmine ja arendamine. Piirkondade iseloomujoonte analüüsimise tulemusel on üldplaneeringus määratud piirkondlikud ehitustingimused (minimaalne krundi suurus, maksimaalne ehitisealune pind, hoonete kõrgus või katusekalle), mis on edaspidi projekteerimistingimuste väljastamise või detailplaneeringu koostamise aluseks. Lisaks vaadatakse terviklikult üle ka Saaremaa ranna ehituskeeluvöönd koos korduvalt üleujutatava ala piiri määramisega ning lautri, sadama, veespordi ja supluskohad. Lahendatakse terviklikult tuuleparkide, riigikaitse, rohevõrgustiku ja puhkealad. Üldplaneeringuga määratakse juhud, mil on vajalik detailplaneeringu koostamine. Samuti analüüsitakse avalikuks kasutamiseks mõeldud teede vajadust. Maakasutuse juhtotstarbed on üldplaneeringus määratud vaid Kuressaare linnas ja Kudjape alevikus, mujal on ehitamise aluseks üldised ja piirkondlikud ehitustingimused.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses. Piiriülest keskkonnamõju Saaremaa valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne.

Vastaval planeerimisseaduse § 82 lg 4 teatame, et Saaremaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 30. juunist kuni 29. juulini 2020. Üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH aruande eelnõuga saab eelnimetatud ajavahemikul tutvuda kodulehel http://uldplaneering.saaremaavald.ee/ või paberkandjal Saaremaa Vallavalitsuses Tallinna tn 10 Kuressaare (kontaktisikud: Katrin Kuusk, tel nr 452 5093, e-post katrin.kuusk@saaremaavald.ee, Kätlin Kallas, tel nr 452 5094, e-post katlin.kallas@saaremaavald.ee ja Mark Grimitliht, tel nr 4525044, e-post mark.grimitliht@saaremaavald.ee) ja teenuskeskustes (kontaktid kättesaadavad aadressil https://www.saaremaavald.ee/piirkonnad1 ).

Vastavalt PlanS § 82 lõikele 2 on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Kirjalikud arvamused esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või posti aadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare.

Üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad järgnevalt:
31. juulil kell 16 Torgu teenuskeskuses
31. juuli kell 19 Salme Rahvamajas

3. august kell 16 Valjala Rahvamajas
3. august kell 19 Laimjala Rahvamajas
4. august kell 16 Kihelkonna Rahvamajas
4. august kell 19 Mustjala Rahvamajas
5. august kell 16 Pärsama Rahvamajas
5. august kell 19 Tornimäe Rahvamajas
6. august kell 16 Pihtla teenuskeskuses
6. august kell 19 Orissaare Kultuurimaja
7. august kell 16 Kuressaare Kultuurikeskuses 10. august kell 16 Kärla Rahvamajas
10. august kell 19 Lümanda Majas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes